လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ (၂)

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာ “လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔” ျဖစ္ပါတယ္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူကုန္ကူးခံရမႈ ထိပ္ဆံုးႏိုင္ငံ စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။