ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းက မူးယစ္တိုက္ဖ်က္ေရး

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ေက်းရြာေတြမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲေရာင္းခ်သူေတြ သိသိသာသာ မ်ားျပားလာတာေၾကာင့္ ေဒသခံလူငယ္ေတြက မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးအသင္းေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။