ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ အပစ္ ရပ္ေရး လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ ေရေဘးကယ္ ဆယ္ေရးနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္ရွိႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေတြကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔