တရားစီရင္ေရး စနစ္ အေပၚေဝဖန္မႈ ေဆြးေႏြးခ်က္

အခုတစ္ပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္း အစီအစဥ္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားရံုးေတြမွာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ ဆန္းဆိုသလို အမိန္႔စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ပံုေတြ မညီ မညြတ္ျဖစ္ၿပီး တရားစီရင္ေရးစနစ္အေပၚ ေဝဖန္ မႈေတြ ေပၚထြက္ေနတ့ဲအေၾကာင္းကို တရားရံုး ခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္သိန္းနဲ႔ ဦးစန္းေမာင္ တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ျပထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား