ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔

2013-02-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ

အခုတစ္ပတ္မွာ ရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဖာက္ထြက္ၿပီး ျပည္သူကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ထိန္းေၾကာင္းႏိုင္တဲ့ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေကာင္းတခုအတြက္ ဝင္ေပါက္တခုျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ အသစ္ျပင္ဆင္လိုက္တဲ့ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခြင့္အလမ္းနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ တက္ၾကြတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ယႏၱရားအသီးသီးမွာ တာ၀န္ယူလိုစိတ္ျမင့္မားလာေစရန္ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ တည္ေထာင္လႈပ္ရွားၾကဖို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာအာဏာပုိင္တခ်ိဳ႕က အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အျဖစ္ အခြင့္အလမ္းေပး ဆက္ဆံလာတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကိုခ်ီတက္ရာမွာ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းေတြကို အသံုးခ်ႏိုင္ေၾကာင္းေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကို စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္းစိစစ္ေရးေကာ္မတီမွာ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းဟာ အာဏာသံုးရပ္ပိုင္းျခားထားတဲ့အေျခခံမူကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အစိုးရလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမ်ားအရ ႏိုင္ငံသားေတြရထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို စနစ္တက်လက္ေတြ႕အသံုးခ်ဖို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြမွာပါရိွတဲ့ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္က တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီေခတ္ ပါတီဗဟိုရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္၊ အမိန္႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးရၿပီး အထက္အမိန္႔နာခံရတဲ့ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ရတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မွာ ေဒသႏၱရအစိုးရအဖြဲ႔ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီတို႔ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းထဲက ျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိေနတဲ့ ပုဒ္မေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္ျပည္သူအေျချပဳ ဒီမိုကေရစီေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပ်က္သုန္းခဲ့ရတဲ့သမိုင္းေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ အရပ္သားအစိုးရမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္းေၾကာင္းကုိ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျပည္သူေတြလက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လူမႈဒုကၡေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားရဲ႕ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျပည္သူၾကားက ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ျပည္သူအေျချပဳ ေဒသႏၱရအစိုးရေတြ ဖန္းတီးေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္သူေတြႀကံဳေနရတဲ့ လူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

အသံဖိုင္နားဆင္ရန္
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္
ဆိုက္တခုလံုးသို႔