ကုိပါႀကီးအေရး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေဆြ ေ၀ဖန္

အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါႀကီး အသတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈေတြအေပၚ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ေ၀ဖန္လုိက္ပါတယ္။