ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ နဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္

အစုိးရက ေရးဆြဲထားတဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ အဖြဲ႔၀င္အင္အား ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိ တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။