ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုုနွစ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္း

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုုနွစ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔