ျမန္မာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာ

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဟာ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွာ ၄၈.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၃၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေန ေလ့လာစိစစ္ခ်က္” အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔