အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိ ႏုိင္ ငံေတာ္သမၼတက တုိက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္တာ ကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဒီေန႔က်င္းပ တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔