မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပး

မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အသိပညာေပး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မသန္စြမ္းသူေတြ မဲေပးတဲ့အခါ အဆင္ေျပေစဖုိ႔အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔