ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂ဝ၁၄ ႏိုဝင္ဘာ လ ၂၆ ရက္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ျပဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။