အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔- ရန္ကုန္

“အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔” အထိမ္းအမွတ္လမ္းေလွ်ာက္ပဲြေတြ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြေတြနဲ႔ အားကစားပြဲေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ မေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။