အစုိးရသစ္တႏွစ္ျပည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသံုးခု

အစုိးရသစ္ တႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွာ ဆက္လက္က်င္းပရာမွာ၊ ဒီကေန႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး-ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔