ညီညြတ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ NLD အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းေတြ စုစည္းၿပီး “ညီညြတ္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔” ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီအလို ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းသစ္တခု ဖြဲ႔စည္းလုိက္တာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယုဒႆန္ခန္း မမွာ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။