ယာယီ လက္မွတ္ရွိသူ မဲေပး ခြင့္ရသင့္ေၾကာင္း သမၼတ သ၀ဏ္လႊာပို႔

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ထားတဲ့ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြ ဥပေဒ ၾကမ္းမွာ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ထား သူေတြကိုပါ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သူရဲ့ သေဘာထားကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကသူရဦးေရႊမန္းထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ ထားပါတယ္။