အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ပံု

၆ ပြင့္ဆုိင္အတြက္ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာေအးေမာင္ကုိ ေရြးခ်ယ္

၆ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကို တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္နဲ႔ ဒီေန႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။