ဘံုသေဘာတူ မူဝါဒ ရရွိေရး၊ ၃၅ ဖြဲ႔ ေဆြးေႏြး

တိုုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ႏိုုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရး ဆြဲေရးမွာ သူတိုု႔နဲ႔ကိုုက္ညီတဲ့ မူ၀ါဒေတြခ်ျပႏုုိင္ဖိုု႔အတြက္ ၂ ႏွစ္နီးပါးၾကာ ေဆြးေႏြးျပဳစုုထားတဲ့ မူဝါဒ ၉ ခုုကိုု အေခ်ာ သတ္ျပဳစုုၿပီး ဘံုုသေဘာတူညီတဲ့ မူဝါဒတစ္ခုရရွိဖိုု႔အတြက္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕မွာ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုု က်င္းပေနပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔