ဆဒုံးျမိဳ႕နယ္ခြဲ နယ္စပ္မွတ္တုိင္ ၆ ႏွင့္ ၈ ဒုကၡသည္စခန္း၊ မုိးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ မုိင္ဂ်ာယန္အနီး ဆုိင္မုိင္ပါနဲ႔ အင္ဘာပါ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ UNOCHA, UNHCR, WFP တုိ႔က အကူအညီေပးေနစဥ္။

WFP ရန္ပံုေငြျပႆနာ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ေတြ ထိခိုက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက ျပည္တြင္းပဋိ ပကၡေတြေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ထြက္ေျပးခဲ့ ၾကရသူ ဒုကၡသည္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္အတြက္ ဆန္ေပးေဝမႈ ငါးပံုတစ္ပံု ေလ်ာ့ခ်ရေတာ့မယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ WFP က မေန႔က ေျပာ ပါတယ္။