အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ သုေတသန စာတမ္းတစ္ေစာင္

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ အေျပာင္းအလဲအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ဘယ္လိုရႈျမင္ၾကသလဲဆုိတဲ့ သုေတသနသံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကို အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း Asia Foundation က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI