ေနျပည္ေတာ္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔က်င္းပေနတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ PR စနစ္က်င့္သံုးဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္

တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ မဲလက္မွတ္ေပၚမွာ ပါတီနာမည္၊ ပါတီတံဆိပ္နဲ႔အတူ အေရြးခံတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ အမည္ကိုပါ ထည့္သြင္းေရးသားထားမယ့္ PR ေခၚ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကိုက်င့္သံုးဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဖဲ႔ြစည္းထားတဲ့ PR စနစ္ က်င့္သံုးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (ၾသဂုတ္ ၁၉)
သတင္းမဂၢဇင္း (ၾသဂုတ္ ၁၆)
ေညာင္ဝန္းေက်းရြာပဋိပကၡ ရွင္းလင္းပြဲ
NCCT နဲ႔ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ား
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္
ဒဂုန္တာရာကြယ္လြန္ျခင္း တႏွစ္ျပည့္
မန္းေရနံနဲ႔ လယ္ေျမမွတ္ပံုတင္ျပႆနာ
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕က ဆန္လွဴပြဲ