ခ်င္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဧၿပီလ တတိယပတ္)
ကရင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဧၿပီလ ဒုတိယပတ္)
ရွမ္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဧၿပီလ ဒုတိယပတ္)
ကရင္နီဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဧၿပီလ ဒုတိယပတ္)
မြန္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဧၿပီလ ဒုတိယပတ္)
ကခ်င္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဧၿပီလ ဒုတိယပတ္)
ရခိုင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္)