ကခ်င္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ စတုတၳပတ္)
ကရင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ စတုတၳပတ္)
မြန္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ စတုတၳပတ္)
ကရင္နီဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ စတုတၳပတ္)
ရွမ္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ စတုတၳပတ္)
ခ်င္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ စတုတၳပတ္)
ရခိုင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္)