ခ်င္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ စတုတၳပတ္)
ကရင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္)
မြန္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္)
ကခ်င္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္)
ရွမ္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္)
ကရင္နီဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္)
ရခိုင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္)