ကရင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ႏုိဝင္ဘာလ ပထမပတ္)
ရွမ္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ႏုိဝင္ဘာလ ပထမပတ္)
ကခ်င္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ေအာက္တုိဘာလ စတုတၳပတ္)
မြန္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ေအာက္တုိဘာလ စတုတၳပတ္)
ခ်င္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ေအာက္တုိဘာလ စတုတၳပတ္)
ကရင္နီဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ေအာက္တုိဘာလ တတိယပတ္)
ရခိုင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္)