ကရင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္)
ကရင္နီဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္)
ကခ်င္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္)
ခ်င္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္)
မြန္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္)
ရွမ္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္)
ရခိုင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္)