မြန္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ႏုိဝင္ဘာလ တတိယပတ္)
ကရင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ႏုိဝင္ဘာလ တတိယပတ္)
ခ်င္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ႏိုဝင္ဘာလ တတိယပတ္)
ရခိုင္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ႏိုဝင္ဘာလ တတိယပတ္)
ကရင္နီဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ႏိုဝင္ဘာလ တတိယပတ္)
ရွမ္းဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ႏုိဝင္ဘာလ တတိယပတ္)
ကခ်င္ဘာသာ ရုပ္သံသတင္း
(ႏိုဝင္ဘာလ ပထမပတ္)