កំណាព្យ

បើ​ចង់​បាន​ប្រាក់

បើ​ចង់​បាន​ប្រាក់ ត្រូវ​តែ​ខំប្រឹង លំបាក​ប៉ុណ្ណឹង គឺ​មិន​ជា​អ្វី ផែនការ​អនុវត្តន៍ គង់​ឃើញ​តម្លៃ ការងារ​ចាស់​ថ្មី ថ្លៃ​ចេញ​ពី​ស៊ូ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល