កំណាព្យ

ល្មម​ហើយ (បទ​កាកគតិ)

ខ្មែរ​វក់​នឹង​ឈ្លោះ រុញ​ជាតិ​ធ្លាក់​ជ្រោះ រណ្ដៅ​មរណៈ ស្រវឹង​អំណាច ពុល​នឹង​ទឹក​ប្រាក់ ប្រកាន់​ពួក​បក្ខ លាប​ពណ៌​គុំកួន។