កំណាព្យ

កំណាព្យ៖ បាន​ត្រឹម​តែ​សឹក

ខំ​ប្រឹង​ស្រែក​កោកៗ សឹក​មាត់​ត្រដោក ឆ្អែត​ពោះ​ក្របី ផ្ញើ​កង់​កុំ​ត​ថ្លៃ ប្រាក់​ពិន័យ​កុំ​ប្រាប់​គេ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល