តាម​យើង​ខ្ញុំ

កំណាព្យ

កុំ​ភ្លេច​បណ្ដាំ​ឪ

(បទ​ព្រហ្មគីតិ)

គេហទំព័រ​ទាំងមូល