កំណាព្យ

យុវជន​សម័យ​ថ្មី

កំណាព្យ (បទ​ព្រហ្មគីតិ) យុវៈ​សម័យ​ថ្មី ភ្នែក​រំពៃ​មើល​ទៅ​មុខ ឃើញ​អ្វី​ល្អ​កត់​ទុក រួច​សម្រុក​បោល​ទៅ​ដល់។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល