កំណាព្យ

កំណាព្យ៖ ព្រះអារហន់

ស្រុក​យើង​សំបូរ​ព្រះ ច្បាស់​ជា​សប្បាយ លុយ​នឹង​អត់​ចាយ បាយ​នឹង​អត់​ឆី នឹក​ឡើង​បាត់​ឃ្លាន ព្រោះ​សិរ្យអាមេត្រីយ៍ អារហន់លកលៃ ប្រល័យ​សាសនា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល