លោក ពុយ គា ទីប្រឹក្សា​សាកលវិទ្យាល័យ​អាមេរិកាំង (ពី​ឆ្វេង) លោក ជាង សុខា ប្រធាន​អង្គការ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​យុវជន លោក បុល វ៉ាន់នៀត នាយក​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ការ​សិក្សា ក្នុង​​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​សុក្រ ទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។

ការ​ជ្រើសរើស​មុខ​វិជ្ជា​សិក្សា​របស់​យុវជន​កម្រិត​ឧត្ដម​សិក្សា

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​នៅ​យប់​ថ្ងៃ សុក្រ ទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់ ៨:៣០​នាទី ពិភាក្សា​អំពី៖ «ការ​ជ្រើសរើស​មុខ​វិជ្ជា​សិក្សា​របស់​យុវជន​កម្រិត​ឧត្ដម​សិក្សា»។