លោក សន ជ័យ (ឆ្វេង) នាយក​ប្រតិបត្តិ​សម្ព័ន្ធ​គណនេយ្យភាព​សង្គម​កម្ពុជា និង​បណ្ឌិត មាស នី (ស្ដាំ) អ្នក​សិក្សា​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម ក្នុង​វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA

ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ​វិមជ្ឈការ

វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ​វិមជ្ឈការ» នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​សីហា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល