(ពី​ឆ្វេង) អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​បញ្ហា​សង្គម និង​នយោបាយ លោក គឹម សុខ និង​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម លោក​បណ្ឌិត មាស នី ចូលរួម​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៧។

ហេតុផល​នៅ​ពី​ក្រោយ​បំណង​លុប​ចោល​ប្រធាន​ក្រុម​ភាគតិច ភាគច្រើន​ក្នុង​សភា

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៧ មករា ពិភាក្សា​អំពី «ហេតុផល​នៅ​ពី​ក្រោយ​បំណង​លុប​ចោល​ប្រធាន​ក្រុម​ភាគតិច ភាគច្រើន​ក្នុង​សភា»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល