ទីប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​ឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សា​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ លោក​បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាណ ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤។

ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​អំពី​ទំនើបភាវូប្បនីយកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​អំពី​ទំនើបភាវូប្បនីយកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា»។