បទ​វិភាគ៖ ផល​ប្រយោជន៍​នៃ​សមាហរណកម្ម​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការAPEC

កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ី-​ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែល​ភាសា​អង់គ្លេស​ហៅ​កាត់​ថា APEC បង្កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៨៩ ដែល​មាន​ប្រទេស​ជា​ស្ថាបនិក​ចំនួន ១២។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល