តាម​យើង​ខ្ញុំ

វប្បធម៌

ក្រុម​យុវជន និង​និស្សិត មក​ពី​សមាគម​រីករាយ និង​សមាគម​ភ្លើង​គប់ ធ្វើ​សន្និសីទ​កាសែត នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ មីនា ២០១៥។

ក្រុម​យុវជន​នាំ​គ្នា​លើក​ស្ទួយ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​តាមរយៈ​ពិព័រណ៍​ស្នាដៃ​និង​បុណ្យ​ភូមិ

នៅ​ឆ្នាំនេះ ក្រុម​ទាំង​ពីរ​បាន​លើក​នូវ​ប្រធានបទ​ធំ​មួយ គឺ«យើង​ទាំងអស់​គ្នា ដើម្បី​វប្បធម៌​ជាតិ» ដើម្បី​គាំទ្រ​គុណ​តម្លៃ​នៃ​ប្រធានបទ​ធំ​មួយ​នេះ​ក្រុម​ទាំងពីរ​មាន​ប្រធានបទ​ពីរ​ដាច់ដោយឡែក​ពី​គ្នា​ទៀត និង​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​រៀងៗ​ខ្លួន។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល