វប្បធម៌

ក្រសួង​ព័ត៌មាន

ប្រតិកម្ម​របស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​មួយ​ចំនួន​ចំពោះ​បម្រាម​ចាក់​ផ្សាយ​ភាពយន្ត​បរទេស

អ្នក​គ្រប់គ្រង​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​ចំនួន កំពុង​ពិចារណា​ចំពោះ​វិធានការ​របស់​ក្រសួង​ព័ត៌មាន ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​បិទ​ការ​ចាក់​ផ្សាយ​ភាពយន្ត​បរទេស នៅ​តាម​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ទាំងអស់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ចាប់​ពី​ចន្លោះ​ម៉ោង ៧ ដល់​ម៉ោង ៩​យប់ ដើម្បី​ចូលរួម​លើក​ស្ទួយ​វប្បធម៌ និង​អត្តសញ្ញាណ​ភាពយន្ត​ខ្មែរ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល