ទិដ្ឋភាព​នៅ​ផ្សារ​ធំថ្មី រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​អំឡុង​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧។

អាជីវករ​ត្អូញ​ពី​ការ​លក់​ដូរ​មិន​ដាច់​នៅ​ពេល​​ស្ថានការណ៍​នយោបាយ​តានតឹង

ក្រុម​អាជីវករ​លក់ដូរ​របរ​កំប៉ិកកំប៉ុក​តាម​ចិញ្ចឹម​ផ្លូវ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​តាម​ខែត្រ​រអ៊ូរទាំ​ថា លក់​មិន​ដាច់ ក្រោយ​ពេល​ដែល​ស្ថានភាព​នយោបាយ​កាន់​តែ​តានតឹង​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។ ពួកគេ​ស្នើ​ឲ្យ​អ្នក​នយោបាយ​ស្រុះស្រួល​គ្នា​ឲ្យ​បាន​ឆាប់ ដើម្បី​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​បាន​ប្រសើរ​ឡើង​វិញ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល