នាយក​មូលនិធិ ម៉ាដក្យ ចូលី ភីត (MJP) លោក ស្តេហ្វិន បុហ្គណា (Stephen Bognar) បំពាក់​មេដាយ​ដល់​ឧទ្យានុរក្ស ក្នុង​ទិវា​រំឭក​ដល់​គុណ​នៃ​ក្រុម​ឧទ្យានុរក្ស​ការពារ​ព្រៃ​ឈើ​នៅ​ស្រុក​សំឡូត នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។

“អ្នក​ការពារ​ព្រៃ​ឈើ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​រង​គ្រោះថ្នាក់​ពី​អ្នក​ប្រព្រឹត្តិ​បទល្មើស​ព្រៃ​ឈើ”

នាយក​មូលនិធិ​របស់ ម៉ាដក្យ ចូលី ភីត (Maddox Jolie Pitt Foundation) លោក ស្តេហ្វិន បុហ្គណា (Stephen Bognar) បាន​សម្ដែង​ក្ដី​បារម្ភ​ចំពោះ​សុវត្ថិភាព​របស់​ក្រុម​អ្នក​អភិរក្ស​ព្រៃ​ឈើ​នៅ​កម្ពុជា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ