នាទី​សុខភាព

កន្លែង​លក់​ថ្នាំ​ពេទ្យ​មួយ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៣ មករា ឆ្នាំ​២០១៦

ផល​ប៉ះពាល់​​ពី​ការ​ប្រើ​​ថ្នាំ​ផ្សះ​ដោយ​គ្មាន​វេជ្ជបញ្ជា​

ការ​ប្រើ​ថ្នាំ​ផ្សះ​ដោយ​គ្មាន​វេជ្ជបញ្ជា​ត្រឹមត្រូវ គឺ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ច្រើន​ចំពោះ​សុខភាព និង​បណ្ដាល​ឱ្យ​ជំងឺ​មាន​ភាព​ស៊ាំ​នឹង​ថ្នាំ​ផ្សះ។ មន្ត្រី​សុខភាព​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​ក្រសួង​សុខាភិបាល លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្រប់​រូប​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ មុន​ទិញ​ថ្នាំពេទ្យ​យក​មក​លេប។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល