តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទី​សុខភាព

ថ្នាំ និង​សៀវភៅ​តាម​ដាន​សុខភាព​សម្រាប់​អ្នក​ផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៍​ចំនួន ៥​នាក់ ដើម្បី​យក​ទៅ​បើក​ថ្នាំ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ខេត្ត​បាត់ដំបង។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥

ស្ថានភាព​គ្រួសារ​មួយ​មាន​សមាជិក​៥​នាក់​ផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​ឃុំ​រកា​ខេត្ត​បាត់ដំបង

នៅ​ភូមិ​អំបែងថ្ងៃ គិត​មក​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​២១ មករា គឺ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​មេរោគ​អេដស៍​ជាង ៤០​នាក់ នៅ​ក្នុង​នោះ​មាន​គ្រួសារ​មួយ​ផ្ទុក​មេរោគ​រហូត​ដល់​ទៅ ៥​នាក់​ក្នុង​ចំណោម​សមាជិក ៦​នាក់។

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល