នាទី​សុខភាព

ស្ត្រី​ម្នាក់​កំពុង​ដាក់​ចំណី​ឲ្យ​មាន់។

ជំងឺ​ផ្ដាសាយ​បក្សី​ថ្មី H7N9

ក្រសួង​សុខាភិបាល និង​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក កំពុង​ព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​ជំងឺ​ផ្ដាសាយ​ថ្មី​ឈ្មោះ H7N9។ ស្ថាប័ន​សុខភាព​ទាំង​ពីរ អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន និង​រក្សា​អនាម័យ​ឱ្យ​បាន​ល្អ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការ​ឆ្លង​រាល​ដាល​ជំងឺ​នេះ។

នាទីស្ត្រី