តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទី​សុខភាព

អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់។ រូបថត​ឆ្នាំ​២០១៥

តើ​វិធានការ​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ចំណី​អាហារ​មាន​សុវត្ថិភាព?

សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ ត្រូវ​បាន​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សុខភាព យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​គិតគូរ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​នៅ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ។ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក និង​អង្គការ​ស្បៀង និង​កសិកម្ម​សហប្រជាជាតិ បាន​ដាក់​ប្រធានបទ​សម្រាប់​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ​ថា "ពី​កសិដ្ឋាន​ដល់​តុ​បរិភោគ ត្រូវ​ធ្វើ​យ៉ាង​ឲ្យ​អាហារ​មាន​សុវត្ថិភាព"។

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល