នាទី​សុខភាព

ការ​ពន្យារ​កំណើត​តាម​បែប​ធម្មជាតិ

ការ​ពន្យារ​កំណើត​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ ដូចជា ការ​ពន្យារ​កំណើត​ដោយ​ប្រើ​ថ្នាំ​លេប ថ្នាំ​ចាក់ ដាក់​កង ការ​ប្រើប្រាស់​ស្រោម​អនាម័យ និង​ការ​ពន្យារ​កំណើត​តាម​ធម្មជាតិ។ អ្នក​ជំនាញ​សុខភាព​ស្ត្រី​អះអាង​ថា ការ​ពន្យារ​កំណើត​តាម​ធម្មជាតិ គឺ​មិន​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ចំពោះ​សុខភាព​ស្ត្រី និង​បុរស​នោះ​ទេ។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល