នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

រូប​សញ្ញា​រាហ៊ូ​ចាប់​ច័ន្ទ​ដែល​ព្រះសង្ឃ និង​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​លើក​ដង្ហែ​តាម​ផ្លូវ ចូលរួម​បាតុកម្ម​របស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នា​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៣។

អត្ថន័យ​រូប​សញ្ញា​រាហ៊ូ​ចាប់​ច័ន្ទ​សម្រាប់​ខ្មែរ​ក្រោម​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន

រាហ៊ូ​ចាប់​ច័ន្ទ គឺ​ជា​ពាក្យ​ដែល​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទូទៅ​ធ្លាប់​បាន​ដឹង​បាន​ឮ​កន្លង​មក។ រូប​សញ្ញា​រាហ៊ូ​ចាប់​ច័ន្ទ ដែល​មាន​រូប​យក្ស​តំណាង​ឲ្យ​រាហ៊ូ ហើយ​ដៃ​ទាំង​២​ចាប់​ព្រះ​ច័ន្ទ​ច្រក​បញ្ចូល​ក្នុង​មាត់ ដើម្បី​លេប​នោះ ក៏​ត្រូវ​បាន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ភាគ​ច្រើន​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​ពី​មុន​មក​ដែរ។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)