នាទីស្ត្រី

កម្មវិធី​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​​ប្រភេទ​អេនដ្រយ ​ឈ្មោះ​ថា ភ្នាក់ងារ ០០៨ ឬ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា សេហ្វ អេជេន ០០៨ (Safe Agent 008)

កម្មវិធី​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ដែល​ចូល​រួម​កាត់​បន្ថយ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី

ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង ៣​រូប ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​គម្រោង​ឈ្មោះ​ថា វី.អិច្ឆ.ដាប់ប៊ែលយូ (VXW) របស់​អង្គការ​មូលនិធិ​អាស៊ី (The Asia Foundation) បាន​បង្កើត​កម្មវិធី​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​ដៃ ឬ​ហៅ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ថា អាបភ្លីខេសិន (Application) ដើម្បី​រួម​ចំណែក​ទប់ស្កាត់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល