នាទីស្ត្រី

កិច្ច​ពិភាក្សា​រៀបចំ​ដោយ​បណ្ដាញ​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល លុប​បំបាត់​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នារី​ភេទ អិន.ជី.អូ ស៊ីដ (NGO-CEDAW) កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។

ក្រុម​សង្គម​ស៊ីវិល​រួម​គ្នា​ជំរុញ​ឲ្យ​លុប​បំបាត់​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើសអើង​នារី​ភេទ

តំណាង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ប្រមាណ ៣០​នាក់ ដែល​ភាគ​ច្រើន​ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិ​ស្ត្រី បាន​ជួប​ប្រជុំ​គ្នា​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ ដើម្បី​ពិភាក្សា​រក​មធ្យោបាយ​ជួយ​ទៅ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល អោយ​ការ​អនុវត្ត​ពេញ​លេញ​អនុសញ្ញា​ស្ដីពី​ការ​លុប​បំបាត់​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការ​រើស​អើង​លើ​នារី​ភេទ ឬ​ស៊ីដ (CEDAW) ទៅ​តាម​អនុសាសន៍​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ។