នាទីស្ត្រី

ទស្សនៈ​ជុំវិញ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​បុរស​ជា​ប្ដី​នឹង​ស្រី​ផ្សេង​ឬ​គូ​កំណាន់

ពាក្យ​ថា​ប្ដី​មាន​ស្រី ឬ​មាន​គូកំណាន់​នៅ​ខាង​ក្រៅ​ពុំ​មែន​ជា​រឿង​ថ្មី​ទេ​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា ហើយ​ជា​ច្រើន​តំណ​មក​ហើយ​ដែល​សង្គម​នេះ​ចាត់​ទុក​រឿង​នេះ​ជា​រឿង​ធម្មតា។ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ គឺ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​នៅ​ក្រោយ​ពេល​ដែល​មាន​ច្បាប់​ស្ដីពី​ឯក​ពន្ធភាព តើ​ពាក្យ​នេះ​នៅ​តែ​រឿង​ធម្មតា ឬ​ជា​រឿង​ខុស​ឆ្គង?

គេហទំព័រ​ទាំងមូល