នាទីស្ត្រី

ប្លក់ (Blogging) របស់ យុវតី ស៊ុម ដានី ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ស្ត្រី​វ័យ​ក្មេង (Young Woman)។

យុវតី​ចងក្រង​ជា​ក្រុម​អ្នក​សរសេរ​ប្លក់​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ​ស្ត្រី

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ស្ទាត់​ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត (Internet) បាន​ចាប់​ផ្ដើម​បង្កើត​ទំព័រ ឬ​វែបសាយ (Website) ផ្ទាល់​ខ្លួន ដែល​ហៅ​ថា ប្លក់ (blog) ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៦ មក។