នាទីស្ត្រី

ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ត្រៀម​ខ្លួន​របស់​ក្រុម​ស្ត្រី​ដែល​នឹង​ឈរ​ឈ្មោះ​ជា​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-​សង្កាត់

ក្នុង​ការ​ជំរុញ​អោយ​ចំនួន​ស្ត្រី​ដែល​នឹង​ជាប់​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-​សង្កាត់ អាណត្តិ​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១៧ ខាង​មុខ​ឲ្យ​កើន​ឡើង អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​គណបក្ស​នយោបាយ​ដែល​មាន​អាសនៈ​ក្នុង​សភា​ក៏​ត្រៀម​រៀបចំ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ស្ត្រី ដែល​នឹង​ចូលរួម​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល