ສາງເກັບໄມ້ ໃນແຂວງພາກໃຕ້ ຂອງລາວ

ພໍ່ຄ້າໄມ້ກໍາລັງຮ້ອນໃຈເຄື່ອນ ຍ້າຍໄມ້

ພວກພໍ່ຄ້າ ໄມ້ ໃນແຂວງ ພາກໃຕ້ ກໍາລັງ ວິ້ງເຕັ້ນ ເອົາ ໃບ ອະນຸຍາດ ເຄື່ອນຍ້າຍ ໄມ້ ກ່ອນທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະລົງໄປ ກວດກາ.

ຜແນກຂອງ Site

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້