ສາງໄມ້ຂະຍຸງ ຢູ່ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ

2 ແຂວງຈະປະມູນໄມ້ຍຶດໄດ້

ແຂວງເຊກອງ ແລະ ຫຼວງພຣະບາງ ຈະປະມູນໄມ້ ທີ່ ຍຶດໄດ້.

ຜແນກຂອງ Site

ມໍຣະດົກຫຼັງສົງຄາມ

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ