ການນໍາເອົາ ຣົດປ້າຍ ກະຊວງ ອອກມາໃຊ້ ຂີ່ຫລິ້ນ ໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຣົດທາງການຖືກນໍາໃຊ້ ສ່ວນຕົວ

ຍັງມີ ການນໍາເອົາ ຣົດ ຂອງ ທາງການ ຕິດປ້າຍ ກະຊວງ ມາຫລິ້ນ ບຸນປີ ໃໝ່ລາວ ໃນ ນະຄອນ ຫລວງ ວຽງຈັນ ເຖິງວ່າ ທາງການ ຈະໄດ້ ປະກາດ ຫ້າມ ກໍຕາມ.