ບົດຮຽນ ພາສາລາວ ເພື່ອຮຽນຮູ້ ເຖິງ ກົກເຄົ້າ ຂອງ ຄວາມເປັນມາ

ພາສາລາວ ພາກ 4 ບົດ 35

ຣາຍການ ພາສາລາວ ມີຢູ່ 4 ພາກ ດ້ວຍກັນ, ພາກ 1 ມີ 8 ບົດ, ພາກ 2 ມີ 11 ບົດ, ພາກ 3 ມີ 10 ບົດ ແລະ ພາກ 4 ມີ 58 ບົດ.

ເຕັມຫນ້າ