ໂຮງຮຽນ ໃນຊົນນະບົດ ສປປ ລາວ

ຄຣູສອນມີຢູ່ທົ່ວເມືອງ ລໍຖ້າ ບັນຈຸ

ນາຍຄຣູ ອາສາສມັກ 80 ຄົນ ຢູ່ເມືອງໃຫມ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຍັງບໍ່ໄດ້ ຖືກບັນຈຸ ເປັນພະນັກງານ ຣັຖກອນ ເທື່ອ.

ບໍຣິສັດອາຊຽນເຟັສ ຢູ່ໃນຂ່າຍ ສໍ້ໂກງ

ເຕັມຫນ້າ