ໂຮງງານມັນຕົ້ນ ຂອງຈີນ ບ້ານໂພນສຳພັນ ເມືອງລອງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ

ສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳເສັຽຈະແລ້ວ ເດືອນນີ້

ເຈົ້າຂອງ ໂຮງງານ ແປ້ງມັນຕົ້ນ ຂອງຈີນ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ສ້າງອ່າງ ເກັບນ້ຳເສັຽ ເພີ້ມອີກ ແລະຈະ ໃຫ້ສຳເຣັດ ໃນເດືອນ ນີ້.

ເຕັມຫນ້າ