ໄມ້ທ່ອນ ຈໍາພວກນີ້ ຖືກຕັດລົງ ໃນແຂວງເຊກອງ ບ່ອນທີ່ ສ້າງເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ແລະໃກ້ໆກັບ ບ່ອນເກັບ ໄມ້ທ່ອນ ກໍແມ່ນ ໂຮງເລື່ອຍ. ໄມ້ເປັນລໍາ ທ່ອນໃຫຍ່ໆ ຖືກສົ່ງອອກ ຈາກ ຂ.ເຊກອງ ແລະ ຂ.ອັດຕະປື ເຂົ້າສູ່ ວຽດນາມ ເປັນປະຈໍາ. (ອິງຕາມ ການສືບສວນ ຂອງ EIA)

ຂ.ເຊກອງ ຢຸດສົ່ງໄມອອກ

ແຂວງເຊກອງ ບໍ່ ອະນຸມັດ ໃຫ້ຕັດໄມ້ ເພື່ອ ສົ່ງອອກ ອີກແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ