ການສ້ອມແປງ ຂົວ ປາກແບງ ຂ້າມນໍ້າຂອງ ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຂົວປາກແບງຈະບໍ່ແລ້ວຕາມ ກໍານົດ

ການສ້ອມແປງ ຂົວ ປາກແບງ ຂ້າມ ນໍ້າຂອງ ຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຊັກຊ້າ ຍ້ອນ ການກໍ່ສ້າງ ຕິດຂັດ.

ເຕັມຫນ້າ