ໂຄງການເຂື່ອນ

ການກໍ່ສ້າງຂອງ ເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ທີ່ກໍາລັງມີຄວາມຄືບໜ້າ

ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ຄືບໜ້າ

ການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ ຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຄືບໜ້າໄປ ໄດ້ກວ່າ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ