ແຜນທີ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ສປປ ລາວ

ຊາວບ້ານວ່ານໍ້າແບງບໍ່ ປອດພັຍ

ປະຊາຊົນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ບໍ່ກ້າ ທີ່ ຈະໃຊ້ນ້ໍາ ຢູ່ ນໍ້າແບງ ຍ້ອນ ຢ້ານ ສານ ປົນເປື້ອນ ຈາກ ສວນ ປູກກ້ວຍ ທີ່ ໃຊ້ ປຸຍເຄມີ.

ເຕັມຫນ້າ