ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກັບກູ້ຣະເບີດ ທີ່ຕົກຄ້າງ ກໍາລັງຝຶກວິທີ ຄົ້ນຫາຣະເບີດ ທີ່ຝັງດິນ

ຣະເບີດຕົກຄ້າງຍັງເປັນພັຍ ນາບຂູ່

ຣະເບິດ ທີ່ ຕົກຄ້າງ ບໍ່ທັນແຕກ ແຕ່ປາງ ສົງຄາມ ຍັງເປັນ ພັຍ ອັນຕຣາຍ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ລາວ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ຫລາຍຢູ່ ຮ່ວມທັງ ເປັນ ອຸປສັກ ຕໍ່ການ ພັທນາ ໃນ ລາວ.

ເຕັມຫນ້າ