ຊາວເມືອງຊຽງແສນ ແຂວງຊຽງຮາຍ ຂອງໄທ ໄດ້ຮວມຕົວກັນ ຢູ່ທ່າເຮືອຜ່າໄດ ເມືອງຊຽງແສນ ເພື່ອກໍານົດວັນ ຕໍ່ຕ້ານການລະເບີດ ແກ້ງ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ

ຊາວຊຽງແສນປະທ້ວງການ ລະເບີດ ແກ້ງ

ຊາວຊຽງແສນ ຂອງໄທ ຈະພາກັນ ປະທ້ວງ ການລະເບີດ ແກ້ງ ແມ່ນ້ຳຂອງ.

ເຕັມຫນ້າ