ຕົວຢ່າງ ຄລີນິກຂອງໝໍຈີນ ໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ

ຂ.ຊຽງຂວາງ ສືບສວນຄລີນິກ ຈີນ

ທາງການ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຍັງສືບສວນ ສອບສວນ ຄລີນິກ ຂອງຈີນ ທີ່ ລັກທໍາແທ້ງ ເຖິງແມ່ນ ມີຄຳສັ່ງ ໃຫ້ປິດ ຄລີນິກ ຂອງ ຕ່າງປະເທດ ທຸກແຫ່ງ ໄປແລ້ວ.

ໄທຊົງດໍາ(ໄຕດໍາ) ຈັດງານ ວັທນະທັມ

ຄົນງານລາວກັບຈາກໄທ ສລອງ ປີໃໝ່

ເຕັມຫນ້າ