ແມ່ແລະເດັກນ້ອຍ ຢູ່ແຂວງ ອັຕຕະປື

ເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານຢູ່ ອັດຕະປື

ແຂວງອັດຕະປື ມີເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ຂາດ ສານອາຫານ ທີ່ ມີ ທາດບຳລຸງ.

ເຕັມຫນ້າ