ຄລີນິກ ທີ່ຖືກສົງໃສວ່າ ບໍຣິການ ແມ່ຍີງຮັບຈ້າງຖືພາແທນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ປິດ ກິຈການແລ້ວ

ຄລີນິກ VIP ປິດແລ້ວ

ຄລີນິກ ທີ່ຖືກສົງໃສ ວ່າ ບໍຣິການ ແມ່ຍິງ ຮັບຈ້າງ ຖືພາ ໃນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ປິດ ກິຈການ.

ໄທຊົງດໍາ(ໄຕດໍາ) ຈັດງານ ວັທນະທັມ

ຄົນງານລາວກັບຈາກໄທ ສລອງ ປີໃໝ່

ເຕັມຫນ້າ