ປະຊາຊົນ ເມືອງຊໍາໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ

ຣະວັງໂຣຄ ຫູ-ຄໍ ອັກເສບ

ຫ້ອງການ ສາທາຣະນະສຸກ ທີ່ ເມືອງຊຳໃຕ້ ໄດ້ ຕັກເຕື່ອນ ພໍ່ແມ່ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ກ່ຽວກັບ ໂຣຄ ຫູ-ຄໍ ອັກເສບ.

ເຕັມຫນ້າ