ທ້າວຫລັ່ງ 1 ໃນຈໍານວນ ແຮງງານລາວ ຈາກ ເຮືອຫາປາຂອງໄທ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊັຽ ທີ່ໄດ້ຖືກຊ່ອຍເຫຼືອ ໃຫ້ໄດ້ ກັບ ບ້ານ ຫາ ຄອບຄົວ

ຄົນງານລາວໃນເຮືອຫາປາໄທ

ຄົນງານ ລາວ ໃນ ເຮືອ ປະມົງ ໄທ ອີກ 5 ຄົນ ທີ່ຕົກ ເປັນເຫຍື່ອ ຂອງ ກຸ່ມ ຄ້າມະນຸດ ໄດ້ ຄືນມາ ບ້ານ ເຮືອນ ແລ້ວ.

ເຕັມຫນ້າ