ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ ຕ້ານ ການ ຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ ໃນລາວ

ກົດໝາຍຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ຮ່າງ ກົດຫມາຍ ຕ້ານ ການ ຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ ຜ່ານ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ເສັຽກ່ອນ.

ເຕັມຫນ້າ