ຢາເສພຕິດ

ແຂວງຫົວພັນ

ຊາວວຽດນາມທີ່ເສພຢາ ຖືກ ສົ່ງກັບ

ຊາວວຽດນາມ ບາງຈໍາພວກ ທີ່ເຂົ້າມາ ຄ້າຂາຍ ຫຼື ເປັນຄົນງານ ຢູ່ເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ ຖືກສົ່ງກັບຄືນ ປະເທດ ຍ້ອນຕິດ ຢາເສບຕິດ

ເຕັມຫນ້າ