ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອົງການຈັດຕັ້ງໃນລາວ ຍັງຖືກ ຄວບຄຸມ

ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ ໃນລາວ ຍັງບໍ່ສາມາດ ເຮັດວຽກ ໄດ້ຢ່າງມີ ອິສຣະ ເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນວ່າ ຕ້ອງຢູ່ ໃນຂອບເຂດ ທີ່ ຣັຖ ກຳນົດໃຫ້.

ງານວັທນະທັມຂອງ ຊຸມຊົນ ໄຕດໍາ

MRC ປະຊຸມຫາລືໂຄງການ ເຂື່ອນ

ເຕັມຫນ້າ