ເດັກນ້ອຍຮ້ອງໃຫ້ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ອອກໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ ວ່າຕົນມີແນວຕ້ອງການ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 03/27/17

ການຮ້ອງໃຫ້ ດີຕໍ່ສຸຂພາບ ແນວໃດ, ເປັນຫຍັງ ເດັກນ້ອຍ ເກີດໃໝ່ ຕ້ອງໃຫ້ໂລດ ແລະ ການຮ້ອງໃຫ້ ນັ້ນ ມີຄຸນປະໂຫຍດ ຫຍັງແດ່ ຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາ.

ເຕັມຫນ້າ