ການສຶກສາ ຄືອະນາຄົດ ທີ່ໝັ້ນຄົງ ຂອງເດັກນ້ອຍລາວ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 11/06/17

ເດັກນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ເພື່ອ ກຽມພື້ນຖານ ກ່ອນຈະໄປຮຽນ ຊັ້ນ ປໍ1 ມີຄວາມສຳຄັນ ຫຼື ມີຄວາມ ແຕກຕ່າງ ກັນແນວໃດແດ່,

ເຕັມຫນ້າ