ການລົງທຶນໃສ່ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະ ໃສ່ການສຶກສາ ແລະການສຶກສາ ສຸຂພາບທາງເພດ ແລະການສືບພັນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ພວກຂະເຈົ້າ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ດີຂຶ້ນ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 07/17/17

ສປປລາວ ປະເຊີນ ກັບບັນຫາ ຍິງສາວ ວັຍລຸ້ນ ຖືພາມານ ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ມີສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ ອັດຕຣາ ການເສັຽຊີວິດ ຂອງແມ່ ແລະ ລູກນ້ອຍ ແລະ ການອອກໂຮງຮຽນ ກ່ອນຮຽນຈົບ ຍັງສູງຫຼາຍ.

ເຕັມຫນ້າ