ແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຖືພາ ກໍາລັງໄດ້ຮັບ ການກວດສຸຂພາບ ຈາກນາງໝໍ ທີ່ອຸປຖັມໂດຍ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 05/22/17

ໃນລະຍະ 9 ເດືອນ ຂອງການຖືພາ ນັ້ນມີຫຼາຍ ອາການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກັບຜູ້ທີ່ ຖືພາ ເຊັ່ນ ອາການ ແພ້ທອງ, ແຂນຂາບວມ, ເຕົ້ານົມໃຫຍ່ ຂຶ້ນ.

ເຕັມຫນ້າ