ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ຢູນີເຊັຟ ການອອກໄປສູ່ ຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ ແມ່ລູກອ່ອນ ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມຂອງແມ່

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 03/20/17

ການລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ຊຶ່ງຜູ້ເປັນແມ່ ຄວນໃຫ້ລູກ ໄດ້ກິນ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ມື້ເກີດ ເພາະ ນໍ້ານົມແມ່ ມີຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານ ໂພຊນາການ.

ເຕັມຫນ້າ