ຢາເສພຕິດ ທໍາລາຍ ທຸກຢ່າງ ອະນາຄົດ ແລະຊີວິດ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 07/18/2016

ແມ່ຍິງລາວ ເຂົ້າກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການຄ້າ ຢາເສບຕິດ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສາເຫດ ມີແນວໃດນັ້ນ ມະນີຈັນ ຈະນຳມາ ສເນີທ່ານ

ເຕັມຫນ້າ