ຊີວິດ ຂອງ ນັກຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 09-01-2015

ສົກ ປິການ ສຶກສາ 2015-16 ເລີ້ມຂຶ້ນ ຖ້າມກາງ ຄວາມ ກະຕື ລືລົ້ນ ຂອງ ຜູ້ເປັນ ພໍ່ແມ່ ນັກຮຽນ, ໃນການ ຫ້າງຫາ ກະຕຣຽມ ສົ່ງລູກ ໄປເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ.

ເຕັມຫນ້າ