ຊາວບ້ານຢາກປູກພືດທີ່ໄດ້ ຜົນໄວ

ຊາວບ້ານຢາກປູກພືດທີ່ໄດ້ ຜົນໄວ

ຊາວບ້ານ ຈັດສັນ ຂອງ ໂຄງການ ເຂື່ອນ ໄຊຍະບູຣີ ຢາກ ປູກພືດ ຊນິດ ອື່ນ ແທນ ການປູກ ຢາງພາລາ ແລະ ລ້ຽງສັດ ໃນພື້ນທີ່ ທາງ ໂຄງການ ຈັດສັນ ໃຫ້.