ຕິດຕາມເຮົາ
ສປປ ລາວ ຈະມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 65 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ ປີ 2015

ລາວຈະມີປ່າໄມ້ 65% ປີ 2015

ການ ຮັກສາ ປ່າໄມ້, ການ ຕັດໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕລອດ 40 ປີ ເປັນໄປ ແນວໃດ, ແລະ ຜູ້ນຳ ລາວ ວ່າ ຈະ ໃຫ້ ປ່າໄມ້ ປົກຫຸ້ມ ປະເທສ 65 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ ປີ 2015 ນີ້ ຈະ ເຮັດໄດ້ ຫລື ບໍ່.

ເຕັມຫນ້າ