ຊຸມຊົນ ໃນ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູຣີ

ຊາວປາກລາຍຮ້ອງຂໍໂຄງການ ເຂື່ອນ ຮັບຟັງ

ຊາວບ້ານ ໃນເຂດ ໂຄງການ ເຂື່ອນ ປາກລາຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູຣີ ຢາກໃຫ້ ເຈົ້າຂອງ ໂຄງການ ມາຮິບໂຮມ ຂໍ້ມູນ ສິ່ງ ປຸກສ້າງ ພືດຜົນ ຂອງ ຂະເຈົ້າ ຢ່າງ ຣະອຽດ ເພື່ອຄວາມ ເປັນທັມ ເຣື້ອງ ຄ່າ ຊົດເຊີຍ