ຊາວບ້ານ ໃນເຂດ ສ້າງເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະເຮັດອາຊີພຫຍັງ ຄັນບໍ່ໃຫ້ ຫາປາ

ຊາວດອນສະໂຮງຕ້ອງໄດ້ເຊົາ ຫາປາ

ຊາວບ້ານ ໃນເຂດ ສ້າງ ເຂື່ອນ ດອນ ສະໂຮງ ຍັງ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະເຮັດ ອາຊີພ ຫຍັງ ໃນວັນ ຂ້າງໜ້າ ຖ້າບໍ່ໄດ້ ຫາປາ ລ້ຽງ ຄອບຄົວ.