ຕິດຕາມເຮົາ
ສວນປູກກ້ວຍ ຂອງ ນັກລົງທຶນຈີນ ຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຄົນງານສວນກ້ວຍອອກຕຸ່ມ ແດງ ຄັນ

ຄົນງານ ລາວ ທີ່ ເຮັດວຽກ ໃນ ສວນ ປູກກ້ວຍ ຂອງ ຈີນ ອອກຕຸ່ມ ແດງ ຄັນ ຕາມໂຕ ແລະ ໜ້າ ສະພາບ ບ່ອນຢູ່ ກໍບໍ່ ສະອາດ.

ເຕັມຫນ້າ