ສະພາບປ່າໄມ້ ໃນລາວ ຢູ່ຕາມໜ່ວຍພູ

ແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ຟື້ນຟູປ່າ ພາດ ເປົ້າໝາຍ

ລາວ ປະຕິບັດ ບໍ່ໄດ້ ຕາມ ແຜນການ ປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູ ປ່າ ທັມຊາດ ທີ່ ວ່າ ຈະໃຫ້ໄດ້ 65 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນ ປີ 2015.