ຝົນຕົກໜັກ ນໍ້າປ່າໄຫຼຖ້ວມ ຕົວເມືອງ ຫຼວງພຣະບາງ ກະທັນຫັນ

ຝົນຕົກໜັກນໍ້າປ່າຖ້ວມ ເມືອງ ຫຼວງພຣະບາງ

ນໍ້າປ່າ ໄຫລ ເຂົ້າຖ້ວມ ຕົວເມືອງ ຫລວງພຣະບາງ ສ້າງຄວາມ ເສັຽຫາຍ ແກ່ ປະຊາຊົນ ໃນຫຼາຍ ພື້ນທີ່.