ເຮືອຫາປາ ຂອງຊາວບ້ານ ໃນອ່າງນໍ້າລີກ

ຊາວບ້ານຈະເສັຍທີ່ດິນໃຫ້ ເຂື່ອນ ນໍ້າລີກ1

ເມື່ອເລິ້ມ ການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ນໍ້າລີກ 1 ຢູ່ ແຂວງ ວຽງຈັນ ປະຊາຊົນ ທີ່ ຢູ່ໃນເຂດ ນັ້ນ ຈະສູນເສັຍ ທີ່ດິນ ຂອງພວກຕົນ ຢ່າງ ຫລວງຫຼາຍ.