ຊາວບ້ານຊອກບ່ອນຢູ່ອາສັຍ ເກີດເປັນເຣື້ອງໃຫຍ່

ຊາວບ້ານຊອກບ່ອນຢູ່ອາສັຍ ເກີດເປັນເຣື້ອງໃຫຍ່

ການຈັບຈອງ ທີ່ດິນ ຂອງ ຊາວບ້ານ ເພື່ອ ລ້ຽງຊີພ ຄືວ່າ ກາຍເປັນ ເຣື້ອງໃຫຍ່ ແຕ່ວ່າ ນາຍທຶນ ຕັດໄມ້ ແລະ ຍຶດເອົາ ທີ່ດິນ ຊາວບ້ານ ຄືວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງ ເກີດຂຶ້ນ.