ກຸ່ມປົກປ້ອງ ສີ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ ຄນະກັມມາທິການ ສິດທິມະນຸດ ມາເລເຊັຽ ສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ ໃນລາວ (ຮູປນໍ້າຂອງໃນເຂດຈະສ້າງເຂື່ອນ)

ກຸ່ມສິ່ງແວດລ້ອມຍັງຂ້ອງໃຈ ເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ

ກຸ່ມປົກປ້ອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງການ ຢາກໃຫ້ ຄນະ ກັມມາທິການ ສິດທິມະນຸດ ມາເລເຊັຽ ສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ ໃນລາວ.