ເດັກນ້ອຍ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍາລັງລົງເງິນ ພະນັນກັນ ໃນເກມ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຫຼິ້ນ

ເຈົ້າມືພະນັນເຕະບານຂຍາຍໂຕ

ເຈົ້າມື ລົງ ພະນັນ ເຕະບານ ທີ່ ລັກລອບ ດໍາເນີນ ການ ໃນ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ມີ ຫຼາຍຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ.