ເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ເມືອງໂພນໂຮງ

ມ.ໂພນໂຮງຫຼາຍບ້ານບໍ່ມີ ສຸຂສາລາ

ມີຫຼາຍບ້ານ ໃນເຂດ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ບໍ່ມີ ສຸຂສາລາ.