WFP ຊ່ອຍເຫຼືອ ອາຫານເລີມ ທາດບໍາຣຸງ ໃັຫ້ແກ່ ສປປລາວ

WFP ຊ່ອຍເຫຼືອອາຫານເສີມ ໃຫ້ ສປປລາວ

ອົງການ ອາຫານໂລກ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານ ສານອາຫານ ແກ່ ສປປລາວ ເປັນເງິນ ຈໍານວນ 28 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະຣັຖ.