ຂ.ຫົວພັນມີເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນ ເສັຽຊິວິດ

ຂ.ຫົວພັນມີເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນ ເສັຽຊິວິດ

ແຂວງ ຫົວພັນ ກຳລັງ ເຝົ້າ ຣະວັງ ຂອງ ໂຣຄ ໝາກສຸກ ໝາກໄສ ຫລັງຈາກ ມີ ເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນ ເສັຽຊິວິດ ຍ້ອນ ພຍາດ ດັ່ງກ່າວ.