ຜູ້ຕິດຝິ່ນ ຢູ່ ສປປລາວ ໃນປີ 2014 ມີເຖິງ 14,600 ຄົນ

ຢູ່ລາວຄົນຕິດຄົນປູກຝິ່ນ ເພີ້ມຂຶ້ນ

ຈໍານວນ ຜູ້ຕິດ ຝິ່ນ ຢູ່ ສປປລາວ ໃນປີ 2014 ມີເຖິງ 14,600 ຄົນ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ພາກເໜືອ.