ສະຖາບັນ ສູງສຸດ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ

ກົດໝາຍຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຄ້າງຢູ່ ສະພາ

ກົດໝາຍ ສະເພາະ ຕ້ານ ການ ຄ້າມະນຸດ ຍັງ ຢູ່ໃນຂັ້ນ ຕອນ ການ ພິຈາຣະນາ ຂອງ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ.