ເດັກນ້ອຍ ຊາວລາວ ໃນຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະ ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງເປັນຜູ້ ໄດ້ຮັບເຄາະ ຈາກພວກ ຄ້າມະນຸສ ຫຼາຍກວ່າ ປະຊາຊົນ ທົ່ວໄປ.

ແມ່ຍິງລາວຍັງຖືກຫຼອກໄປຈີນ

ແມ່ຍິງ ໃນ ຊົນນະບົດ ພາກເໜືອ ຂອງລາວ ຍັງຢູ່ໃນ ຄວາມສ່ຽງ ທີ່ ຈະຖືກຫລອກ ເອົາໄປຂາຍ ຢູ່ ປະເທສ ຈີນ.