ບັນຫາ ຢາເສບຕິດ ຢູ່ ພະມ້າ ແລະ ປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ ທີ່ກໍາລັງ ແພ່ຂຍາຍ ໃນກຸ່ມວັຍລຸ້ນ

ນັກຮຽນຍັງພົວພັນກັບຢາ ເສພຕິດ

ບັນຫາ ຢາເສພຕິດ ໃນ ໂຮງຮຽນ ບໍ່ສາມາດ ລົບລ້າງ ໃຫ້ໝົດ ໄປໄດ້ ໃນ ຫລາຍ ແຂວງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.