ສະຖາບັນ ສູງສຸດ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ

ສະພາແຫ່ງຊາດຈະດັດແປງ ຣັຖທັມມະນູນ

ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ສປປລາວ ກຳລັງ ດໍາເນີນ ວຽກງານ ການ ດັດແປງ ກົດໝາຍ ຣັຖທັມມະນູນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ກໍຈະ ເນັ້ນໃສ່ ການ ປົກຄອງ.