ຄົນຊະຣາ  ສອງຜົວເມັຍ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ ຖີ້ມບ້ານເຮືອນ ແລ້ວຖືກ ຂັບໄລ່ ອອກຈາກໝູ່ບ້ານ ຍ້ອນເຊື່ອຖື ສາສນາ ຄຣິສຈຽນ

ສິດທິໃນການເຊື່ອຖືໃນລາວ ຍັງຖືກ ເມີນເສີຍ

ກົດຫມາຍ ຣັຖທັມມະນູນ ລາວ ໄດ້ ຣະບຸ ການປົກປ້ອງ ສິດທິ ທາງ ສາສນາ ຢ່າງ ເຄັ່ງຄັດ ແຕ່ ໃນຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ໃນເຂດ ທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ຖືກ ປະຕິບັດ ໄດ້ຢ່າງ ຈິງຈັງ.