ນັກຮຽນໃນຊົນນະບົດຕ້ອງໄດ້ ອອກ ໂຮງຮຽນ

ນັກຮຽນໃນຊົນນະບົດຕ້ອງໄດ້ ອອກ ໂຮງຮຽນ

ການໄດ້ອອກ ໂຮງຮຽນ ກ່ອນ ຮຽນຈົບ ຂອງ ນັກຮຽນ ໃນເຂດ ຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງສູງ ຢູ່ ໃນ ທຸກມື້ນີ້ ຍ້ອນ ຄວາມ ທຸກຍາກ ລໍາບາກ ຂອງ ຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນ ປະຈໍາ ໝູ່ບ້ານ ກໍບໍ່ມີ ທົ່ວເຖິງ ກັນ.