ສັນຍາລັກ ທຸງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ລາວ ບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາ ສິດທິ ມະນຸດ

ສປປລາວ ບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດ ສົນທິ ສັນຍາ ສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິ ມະນຸດ.