ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຍການ ວ່າ ລາວຄຣິສຈຽນ 5 ຄົນ ມີຄວາມຜິດ

ອັຍການວ່າລາວຄຣິສຈຽນ 5 ຄົນ ມີຄວາມຜິດ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ອັຍການ ສານ ເວົ້າວ່າ ຊາວ ລາວ ຄຣິສຈຽນ 5 ຄົນ ທີ່ ຖືກຈັບ ໃນ ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີນີ້ ນັ້ນ ມີ ຄວາມຜິດ.