ກົດໝາຍລາວ ໄຮ້ຄ່າຕໍ່ກຸ່ມ ທີ່ມີອິດທິພົນ

ກົດໝາຍລາວໄຮ້ຄ່າຕໍ່ກຸ່ມ ອິດທິພົນ

ການບັງຄັບ ໃຊ້ ກົດໝາຍ ຕາມ ຄໍາຕັດສິນ ຂອງສານ ໃນ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ຍັງບໍ່ມີ ປະສິດທິພາບ ຍ້ອນ ຜູ້ເຮັດຜິດ ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນກຸ່ມ ທີ່ມີ ອິດທິພົນ.