ນໍ້າຂອງ ໃນເຂດ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ

ສ້າງເຂື່ອນໃສ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ບັນຫາ ແກ່ຍາວ

ຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ໃນ ເຣື້ອງ ສ້າງເຂື່ອນ ໃສ່ ແມ່ນໍ້າຂອງ ບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ ຢູ່ເຂດ ລຸ່ມ ແມ່ນໍ້າຂອງ ແຕ່ ເຂື່ອນ ທີ່ ສ້າງ ຢູ່ ຈີນ ກໍ ມີສ່ວນ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຢ່າງແຮງ ຕໍ່ ປະເທດ ລຸ່ມ ແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊັ່ນກັນ.