ເມືອງສິງຕ້ອງການ ຄຣູ ແລະ ອຸປກອນ ການຮຽນການສອນ

ເມືອງສິງຕ້ອງການ ຄຣູ ແລະ ອຸປກອນ

ການສຳພາດ ຫົວໜ້າ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ໃນ ເມືອງສິງ ແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ກ່ຽວກັບ ສົກຮຽນ ໃໝ່ ປີນີ້ ຊຶ່ງໃນ ໂຮງຮຽນ ຂອງທ່ານ ຍັງຂາດເຂີນ ຄຣູ ແລະ ອຸປກອນ ການຮຽນ ການສອນ.