ນັກຮຽນ ໃນ ຊົນນະບົດ ຈໍາເປັນຕ້ອງ ໄດ້ອອກ ໂຮງຮຽນ

ຄວາມຈໍາເປັນທີ່ເດັກນ້ອຍຕ້ອງ ອອກ ໂຮງຮຽນ

ການໄດ້ອອກ ໂຮງຮຽນ ກ່ອນ ຮຽນຈົບ ຂອງ ນັກຮຽນ ໃນເຂດ ຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງສູງ ຢູ່ ໃນ ທຸກມື້ນີ້ ຍ້ອນ ຄວາມ ທຸກຍາກ ລໍາບາກ ຂອງ ຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນ ປະຈໍາ ໝູ່ບ້ານ ກໍບໍ່ມີ ທົ່ວເຖິງ ກັນ.