ສະຖາບັນ ສູງສຸດ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ

ໂຄງການປັບປຸງການເຮັດວຽກ ຂອງ ສະມາຊິກ ໃນສະພາ

ໂຄງການ ໃຫມ່ ເພື່ອ ປັບປຸງ ການ ປະຕິບັດ ງານ ຂອງ ສະມາຊິກ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ.