ເມື່ອວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ກະຊວງ ການຕ່າງ ປະເທດ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ ໄດ້ ອອກຣາຍງານ ປະຈໍາປີ 2014 ກ່ຽວກັບ ການ ຄ້າມະນຸດ ໃນ 188 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ ຮວມທັງ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ.

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 06-30-2014

ສປປລາວ ຍັງຢູ່ ໃນຂັ້ນ ທີສອງ ຄື ປີ ຜ່ານມາ ໃນ ຣາຍງານ ປະຈໍາປີ 2014 ຂອງ ກະຊວງ ການຕ່າງ ປະເທດ ສະຫະຣັດ ຂະນະທີ່ ມີ ຫລາຍ ປະເທດ ຖືກ ເລື່ອນຂັ້ນ ຫລື ຕົກຂັ້ນ ໃນ ກໍຣະນີ ຕ້ານ ການ ຄ້າມະນຸດ.