ຕິດຕາມເຮົາ
ແມ່ຍິງລາວ ໃນແຂວງຕ່າງໆ ມີຄວາມຄືບໜ້າ ຫລາຍໆດ້ານ ໃນຊີວິດຂອງຕົນ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 05-19-2015

ແມ່ຍິງ ລາວ ມີຄວາມ ຄືບໜ້າ ຫຼາຍໆ ດ້ານ ໃນ ຊີວິດ ຂອງຕົນ, ແຕ່ ໃນເວລາ ດຽວກັນ ກໍຍັງ ມີ ຫຼາຍດ້ານ ທີ່ ຈະຕ້ອງ ພຍາຍາມ ສູ້ຊົນ ທັງ ທາງດ້ານ ຄວາມຮູ້ ຄວາມ ສາມາດ ເພື່ອ ຄວາມ ສເມີພາບ ກັບ ເພດຊາຍ.

ເຕັມຫນ້າ