ເດັກນ້ອຍລາວ ຖືກປ່ອຍປະ ຂາດຄວາມ ສົນໃຈ ເບີ່ງແຍງ ຢ່າງໃກ້ຊິດ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 08-12-2014

ບັນຫາ ຄົນຂໍທານ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເລ້ລ້ອນ ໃນ ນະຄອນ ຫລວງ ວຽງຈັນ ກັບມາອີກ ພາຍຫລັງທີ່ ທາງການ ພຍາຍາມ ແກ້ໄຂ ໄປໄດ້ ຣະຍະ ນຶ່ງ.