ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 03-23-2014

ເດັກນ້ອຍ ບ້ານ ນໍ້າຕອງ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ ໂຮງຮຽນ ໃໝ່ ເມື່ອໄວໆ ມານີ້ ແລະ ໂຮງຮຽນ ນີ້ມີຂຶ້ນ ມາໄດ້ ແນວໃດ ແລະ ມີຄວາມ ສໍາຄັນ ແນວໃດ?