ການກັກຂັງ ເດັກນ້ອຍ ຍ້າຍຖິ່ນ ຈໍານວນ ຫລາຍ ພັນ ຄົນ ຢູ່ ສູນ ກັກຂັງ ກວດຄົນ ເຂົ້າເມືອງ ຂອງໄທ ໃນ ແຕ່ລະ ປີ ເປັນການ ຣະເມີດ ສິດທິ ມະນຸດ ແນວໃດ?

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 09-23-2014

ການກັກຂັງ ເດັກນ້ອຍ ຍ້າຍຖິ່ນ ຈໍານວນ ຫລາຍ ພັນ ຄົນ ຢູ່ ສູນ ກັກຂັງ ກວດຄົນ ເຂົ້າເມືອງ ຂອງໄທ ໃນ ແຕ່ລະ ປີ ເປັນການ ຣະເມີດ ສິດທິ ມະນຸດ ແນວໃດ?