ການມີຫ້ອງນໍ້າ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ໃຫ້ຖືວ່າສໍາຄັນ ສໍາລັບ ທຸກຄອບຄົວ

ຫ້ອງນໍ້າແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຂອງ ທຸກຄົນ

ຫ້ອງນ້ຳ ມີຄວາມ ສຳຄັນ ຫລາຍ ສຳລັບ ທຸກຄົນ ແລະ ສຳລັບ ແມ່ຍິງ ຍິ່ງມີ ຄວາມ ສຳຄັນ.