རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དངུལ་ལོར་༥༠༠དང་༡༠༠༠བེད་སྤྱོད་མེད་པ་བཟོས་པའི་རྗེས་མི་མང་རྣམས་དངུལ་ཁང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ།

བཞུགས་སྒར་ནས་བོད་མི་དུས་དབང་དུ་འགྲོ་མཁན་ཚོར་་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ།

བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་དུས་དབང་དུ་འགྲོ་མཁན་རྣམས་དངུལ་ཁང་ལ་ཡང་ཡང་འགྲོ་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༡༢-༠༣།

སོག་ཡུལ་གྱི་ཆིབས་བསྒྱུར་འདི་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་བཀའ་གནང་།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༡༢-༠༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༡༡-༢༩

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༡༡-༢༦།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༡༡-༢༤།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༡༡-༢༢།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༦།༡༡།༡༩

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།