སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༤ རབ་གནས་མེ་བྱ་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པར་བོད་མི་ཡོངས་ལ་དམིགས་བསལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ལོ་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ལོའི་ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ཨ་རིའི་མེ་ཡོ་སྨན་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་འཚམས་འཕྲིན་སྩལ་བ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འཕྲིན།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༢༤།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༢༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༨།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༦།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༤།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།