བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ།

སྤྱི་འཐུས་སྐབས་༡༦པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་མཇུག་སྒྲིལ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༢༥།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༢༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༢༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༡༨།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༡༦།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༡༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༡༡།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།