གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་གྲྭ་ཤག་གཏོར་ཟིན་པའི་ཤུལ། ༢༠༡༦།༧།༢༥

གསེར་རྟ་ཆོས་སྒར་གྱི་གྲ་ཤག་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་གཏོར་འདུག

རྒྱ་ནག་གིས་གསེར་རྟ་བླ་རུང་ཆོས་སྒར་གྱི་གྲ་ཤག་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་གཏོར་ཟིན་པ་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་གཏོར་བཞིན་པ་རེད་འདུག

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༧-༢༨།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༧-༢༦།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༧-༢༣།

བརྙན་འཕྲིན།༢༠༡༦-༠༧-༢༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༧-༡༩།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༧-༡༦

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༧-༡༤།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།