བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་འདུ།

བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་སྟངས།

བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་འདི་ད་རེས་ཚེས་༡༢དང་༡༣ཉིན་གཉིས་རིང་ཨ་རིའི་པོཊ་ལེནཌ་ཁུལ་དུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།