རྒྱ་གར་ནང་རྡི་བ་ལི་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པ།

རྒྱ་གར་གྱི་དུས་ཆེན་རྡི་བ་ལིའི་ངོ་སྤྲོད།

རྒྱ་གར་ནང་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པའི་ཧིན་རྡུའི་རྡི་བ་ལི(Diwali)་ཡི་དུས་ཆེན་གྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།