རྒྱ་ནག་ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཨན་ཡང་གྲོང་ཁྱེར་ལ་ཡི་ཤུའི་མཁན་པོ་བསྐོ་བཞག་སྐབས་དམ་དྲག་གི་རྣམ་པ། ༢༠༡༥།༨།༤

ཉེན་རྟོག་པའི་དམ་དྲག་འོག་ཡི་ཤུའི་མཁན་པོ་བསྐོ་བཞག་གནང་བཅུག་པ།

རྒྱ་ནག་ནང་ཉེན་རྟོག་པ་ཁྱོན་ཆེ་འགྲེམས་འཇོག་བྱས་པའི་ཁྲོད་ལོ་གསུམ་གྱི་རྗེས་ཡི་ཤུའི་མཁན་པོ་བི་ཤོབ་ཐོག་མ་དེ་བསྐོ་བཞག་བྱེད་དུ་བཅུག་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།