སུད་སུར་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་བསྟུད་མར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ། ༢༠༡༧།༡།༡༨

སུད་སུར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་བསྟུད་མར་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

སུད་སིར་བོད་མི་དང་ཡུ་གུར་སོགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞེ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱས་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།