མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་Philip Alstonམཆོག་པེ་ཅིན་དུ ༢༠༡༦།༨།༢༣

རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་འདུག

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོཊ་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་ཐེ་ཇུས་དང་ལས་དོན་ཐད་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།