ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་Nancy Pelosi་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་སྐབས། ༢༠༡༦།༢།༡༡

རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་བྱས་རྗེས་ཆེ་བའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་Nancy Pelosi་མཆོག་ལ་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།