ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་ཚོཌ་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ ཧི་ལེ་རི་ ཁི་ལིནྚོན་གྱིས་ཊིམ་ ཀེན་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པའི་འོས་མིར་བདམས་གནང་འདུག

ཧི་ལི་རིས་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པའི་འོས་མི་བདམས་གནང་ཡོད་པ།

ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་ཚོཌ་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ ཧི་ལེ་རི་ ཁི་ལིནྚོན་གྱིས་ཊིམ་ ཀེན་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པའི་འོས་མིར་བདམས་གནང་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།