ཨི་བྷོ་ལ་ནད་འབུ་ཅན་ཞིག་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་ནང་འབྱོར་ཡོད་འདུག

ཨི་བྷོ་ལ་ནད་འབུ་ཅན་ཞིག་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་ནང་འབྱོར་ཡོད་འདུག

ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ནང་འགྲོ་མྱོང་མཁན་སྨན་པ་ཞིག་ཕྱིར་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་ལ་འབྱོར་སྐབས་ཨེ་བྷོ་ལཱ་ནད་ཡམས་འགོས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག