བོད་ཀྱི་མཁའ་ཁྱབ་ཞེས་བའི་གློག་བརྙན་གྱི་གྱང་སྦྱར་པར་གཞི།

བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་བ་མིན་པར་བཅིངས་གྲོལ་བཏང་བ་སྟོན་ཐབས།

བོད་ཀྱི་མཁའ་ཁྱབ་ཞེས་བའི་གློག་བརྙན་གསར་བ་དེས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་བ་མིན་པར་བཅིངས་གྲོལ་བཏང་བ་སྟོན་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག