ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གནང་བཞིན་པ། ༢༠༡༥།༡༠།༡༢

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི།

ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་དབུ་བརྙེས་བའི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གནང་བ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།