རྒྱ་བོད་འབྲེལ་ལམ་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞེས་བའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས། ༢༠༡༤།༨།༢༦

རྒྱ་བོད་འབྲེལ་ལམ་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞེས་བའི་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱ་གར་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྒྱ་བོད་འབྲེལ་ལམ་དང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་བཞུགས་མོལ་ལྷན་ཚོགས་གནང་འདུག