དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཆོས་ལུཊ་འདྲ་མིན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས། ༢༠༡༤།༩།༢༠

དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་གིས་ཆོས་ལུཊ་འདྲ་མིན་གྱི་ལྷན་ཚོཊ་གནང་བ།

དུས་རབས་༢༡འདི་བཞིན་ཞི་བདེ་ལྡན་པའི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དཀའ་རྙོག་རྣམས་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས།