བལ་ཡུལ་དུ་དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།

དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་གྲངས༧༢་ལ་ཕེབས་པ།

དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བོད་ལུགས་ལྟར་དེ་རིང་དགུང་གྲངས་ ༧༢ ལ་ཕེབས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཡིན་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།