ཀེམ་སྦིརིཇ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ།

ཀེམ་སྦིརིཇ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་དཔར་བསྐྲུན་ཁང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས།

ཀེམ་སྦིརིཇ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་དཔར་བསྐྲུན་ཁང་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་རྩོམ་ཡིག་ཁག་ཅིག་དུས་དེབ་ཐོག་ནས་ཕྱིར་ཐེན་བྱས་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།