མ་ཡན་མར་གྱི་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་འབང་ལ་རྡེཤ་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་གནས་བཞིན་པ་ཁག་ཅིག་འཕྲལ་སེལ་རིང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་བཞིན་།

རོ་ཧིན་གྱ་བརྒྱ་ཕྲག་མ་ཡན་མར་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་འདུག

མ་ཡན་མར་གྱི་ཁ་ཆེའི་མི་རིགས་འབང་ལ་རྡེཤ་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་གནས་བཞིན་པ་ཁག་ཅིག་འཕྲལ་སེལ་རིང་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་བཞིན་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།