པ་ཀི་སུ་ཐན་ནུབ་བྱང་Peshawarགྲོང་ཁྱེར་གྱི་སློབ་གྲའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་༡༥༠ཙམ་བསད་ཡུལ། ༢༠༡༤།༡༢།༡༦

སློབ་ཕྲུག་༡༥༠ཙམ་བསད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་གནང་།

སློབ་ཕྲུག་གཙོ་བའི་མི་གྲངས་༡༥༠ཙམ་བསད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་གནང་འདུག