ཨ་མི་རི་ཀས་བོད་མིར་རོཊ་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་བའི་སྐབས། ༢༠༡༤།༡༡།༢༡

ཨ་མི་རི་ཀས་བོད་མིར་རོཊ་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་གནང་བ།

ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རོགས་རམ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོཊ་ལ་རོཊ་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་དང་འབུམ་གཉིས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག