བཙོན་གྲོལ་བྱུང་མ་ཐག་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་སྐྱིད། ༢༠༡༧།༤།༥

ཚེ་སྒྲུབ་སྐྱིད་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་ནས་ཕ་ཡུལ་དུ་འབྱོར་འདུག

རང་ལུས་མེར་སྲེག་དང་འབྲེལ་ནས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་བ་ཚེ་སྒྲུབ་སྐྱིད་ལགས་མི་ལོ་བཞིའི་རྗེས་ནས་བཙོན་གྲོལ་བྱུང་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།