ང་ཚོའི་རྗེས་སུ་འབྲོངས།
མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ལ་བསྒྲིགས་པའི་མཆོད་པ། ༢༠༡༥

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐུ་ངལ་མང་ཙམ་གསོ་རུ་འཇུག་གནང་རོགས།

བོད་ནང་གི་གཞི་ལུས་བོད་མི་ཚོས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐད་བློ་འཚབ་དང་སྐུ་ངལ་མང་ཙམ་གསོ་རུ་འཇུག་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།