བལ་ཡུལ་ནང་རྡོ་སྣུམ་རྫོགས་པའི་རླངས་འཁོར་རུ་བསྒྲིགས་ནས་སྣུམ་རག་པར་སྒུག་བཞིན་པ། ༢༠༡༥།༩།༢༨

མཁའ་ཐོག་ནས་རྡོ་སྣུམ་དབོར་འདྲེན་གནང་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ།

རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་ལམ་ཀ་བཀག་པར་བརྟེན་བལ་ཡུལ་ནང་རྡོ་སྣུམ་སོགས་རྫོགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་འཕྲད་བཞིན་པ་རེད།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།