ཤིན་ཅིང་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཁྲ།

ཁ་ཆེའི་མིང་གང་བྱུང་བཏགས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་བཙན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཤར་ཏུར་ཀིས་ཐན་གྱི་ནང་ཕྲུ་གུར་ཁ་ཆེའི་མིང་གང་བྱུང་བཏགས་མི་ཆོག་པའི་བཀག་རྒྱ་བཏང་ཡོད།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།