Trụ sở chính của Việt Nam Quốc dân đảng ở số 7 phố Ôn Như Hầu.

Việt Nam Quốc Dân Đảng và “Vụ án Ôn Như Hầu”

Qua bài viết “70 năm vụ án Ôn Như Hầu”, thực hiện bởi Ông Kính Hòa, phóng viên đài RFA, chúng tôi ghi nhận một số điểm cần được lưu ý và làm sáng tỏ về những nhận định của BTV Kính Hòa nhằm bảo vệ sự trong sáng, tính trung thực trong thông tin, cũng như thanh danh và uy tín của Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Xem toàn trang