Việt Nam sửa chữa Cương lĩnh đảng trước khi sửa Hiến pháp

2007-10-11
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Hôm nay, kết luận buổi sáng đầu tiên phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phó chủ nhiệm Quốc hội Uông Chu Lưu tuyên bố sửa Hiến pháp là điều hệ trọng, cần chờ Đại hội Đảng Tòan quốc sửa đổi Cương lĩnh, tổng kết việc thực hiện các chế định của Hiến pháp, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách đề ra trong Nghị quyết của Đảng.

Ông Lưu nhấn mạnh "bây giờ nếu Quốc hội sửa đổi Hiến pháp, rồi sau khi Đàng sửa Cương lĩnh, lại phải đặt vấn đề sửa Hiến pháp cho hợp Cương lĩnh của Đảng thì rất phức tạp".

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, ông Nguyễn văn Thuận, cũng cho hay theo kinh nghiệm thì chủ trương sửa đổi Hiến pháp phải là của ban Chấp hành Trung ương, cho nên nếu đưa ra ngay Quốc hội lần này thì không ổn, vì Trung ương chưa cho chủ trương.

Ý kiến (0)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email