Tin Quốc tế

Phụ nữ Rohingya bên căn lều nơi bị dời cư đến. Tháng 5, 2013

Miến Điện mời MSF trở lại Rakhine

Miến Điện hôm nay mời tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) trở lại làm việc tại bang Rakhine, 5 tháng sau khi tổ chức này bị từ chối không cho vào phục vụ tại khu vực.